سخنان کوروش کبیر

سخنان کوروش کبیر

دستانی که کمک می کنند
پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا میکنند

**********

اگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید
به دوستان خود محبت کنید

**********

آنچه جذاب است سهولت نیست ، دشواری هم نیست ،
بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

**********

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید
افراد درباره ی رفتار و عملکرد خود فکر میکنند ، نه رفتار و عملکرد شما

**********

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است
نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

**********

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام میدادید
همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید

**********

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند
بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند

**********

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن
ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

**********

کار بزرگ وجود ندارد ، به شرطی که
آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

**********

کارتان را آغاز کنید
توانایی انجامش به دنبال می آید

**********

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند

**********

همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده
شاید بازگشاینده قفل در باشد

**********

تنها راهی که به شکست می انجامد
تلاش نکردن است

**********

دشوار ترین قدم همان قدم اول است

**********

عمر شما از زمانی شروع می شود که
اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید

**********

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد
که سر از خاک بیرون آورده باشد

**********

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد
بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

**********

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت ، من خوشی های بسیار خواهم آورد
من ملتم را سربلند زمین خواهم کرد ، زیرا شادمانی او شادمانی من است

/ 1 نظر / 26 بازدید
elle

payam hayeh gashangi budan bara shorueh saleh jadid