# نوکیا

زنگ

صفر را بستند                   تا ما به بیرون زنگ نزنیم                                              از شما چه پنهان                                                           ما از درون زنگ زدیم!
/ 0 نظر / 15 بازدید