اینجا تاریخ ایران زمین است

اینجا تاریخ ایران زمین است...

روی هر عکس که خواستید کلیک کنید

 و تاریخ سرزمینمان را بخوانید...

به دو زبان فارسی و انگلیسی موجود می باشد.

English Version

:                                              

http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=120&img_type=0
Land Reform
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=119&img_type=0
The Uprising of June 5th, 1963
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=118&img_type=0
August 19th, 1953 Coup
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=116&img_type=0
Reza Khan and 1921 Coup

 

http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=115&img_type=0
The Senate
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=114&img_type=0
Field Martial Mohammad Khatami
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=113&img_type=0
Iran's Islamic Revolution (no comment)
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=112&img_type=0
Sattar Khan

 

http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=110&img_type=0
Shams Pahlavi
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=109&img_type=0
2500 Anniversary of Iranian Empire
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=108&img_type=0
Ayatollah Seyyed AboulQassem Kashani
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=107&img_type=0
CENTO Treaty

 

http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=106&img_type=0
Sit-ins in Constitutionalism
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=105&img_type=0
Reza Shah's Wives
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=104&img_type=0
Colonel Pessian
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=103&img_type=0
Reza Shah in Exile

 

http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=102&img_type=0
Betrothal of Mohammad Reza Pahlavi and Farah Diba
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=100&img_type=0
Lieutenant General Ahmad AmirAhmadi
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=98&img_type=0
Seyyed Hassan Taqizadeh
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=95&img_type=0
Reza Pahlavi from Birth to the Coup

 

http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=94&img_type=0
Richard Nixon
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=92&img_type=0
Ahmad Shah from Early Youth to the Throne
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=90&img_type=0
Ashraf Pahlavi
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=88&img_type=0
Massud Mirza Zil-os-Sultan

 

http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=84&img_type=0
Mohammad Shah
http://iichs.org/index_en.asp?img_cat=81&img_type=0
LiaKhov
 
 
 

Farsi Version:

 
http://iichs.org/index.asp?img_cat=117&img_type=0
نظمیه در دوران قاجار
http://iichs.org/index.asp?img_cat=77&img_type=0
محرم از نگاه تصویر
http://iichs.org/index.asp?img_cat=75&img_type=0
کودتای نظامی ١٢٩٩ و معماری نظامی گرایانه
http://iichs.org/index.asp?img_cat=74&img_type=0
محمد شاه
http://iichs.org/index.asp?img_cat=40&img_type=0
احمدشاه از کودکی تا سلطنت
http://iichs.org/index.asp?img_cat=39&img_type=0
مسعود میرزا ظل السلطان
http://iichs.org/index.asp?img_cat=38&img_type=0
لیاخوف
http://iichs.org/index.asp?img_cat=37&img_type=0
اشرف پهلوی
http://iichs.org/index.asp?img_cat=36&img_type=0
سیدحسن تقی‌زاده
http://iichs.org/index.asp?img_cat=35&img_type=0
ریچارد نیکسون
http://iichs.org/index.asp?img_cat=34&img_type=0
ستارخان
http://iichs.org/index.asp?img_cat=33&img_type=0
میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان
http://iichs.org/index.asp?img_cat=32&img_type=0
رضا پهلوی از تولد تا کودتا
http://iichs.org/index.asp?img_cat=31&img_type=0
سپهبد احمد امیراحمدی
http://iichs.org/index.asp?img_cat=30&img_type=0
تحصن در مشروطه
http://iichs.org/index.asp?img_cat=28&img_type=0
انقلاب اسلامی ایران (بدون شرح)
http://iichs.org/index.asp?img_cat=27&img_type=0
آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی
http://iichs.org/index.asp?img_cat=26&img_type=0
همسران رضاشاه
http://iichs.org/index.asp?img_cat=25&img_type=0
محمدحسین امین‌الضرب
http://iichs.org/index.asp?img_cat=23&img_type=0
نامزدی محمدرضا پهلوی و فرح دیبا
/ 1 نظر / 34 بازدید