دوست داشتن در مقابل استفاده کردن

دوست داشتن در مقابل استفاده کردن

 

 زمانیکه مردی در حال پولیش کردن اتوموبیل جدیدش بود کودک 4 ساله اش  تکه سنگی را بداشت و  بر روی بدنه اتومبیل خطوطی را انداخت.

While a man was polishing his new car, his 4 yr old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car.

 

مرد آنچنان عصبانی شد که دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محکم پشت دست او زد بدون انکه به دلیل خشم متوجه شده باشد که با آچار پسرش را تنبیه نموده

In anger, the man took the child's hand and hit it many times not realizing he was using a wrench.

 

در بیمارستان به سبب شکستگی های فراوان چهار انشگت دست پسر قطع شد

 

وقتی که پسر چشمان اندوهناک پدرش را دید از او پرسید "پدر کی انگشتهای من در خواهند آمد" !

When the child saw his father with painful eyes he asked, 'Dad when will my fingers grow back?'

 

آن مرد آنقدر مغموم بود که هچی نتوانست بگوید به سمت اتوبیل برگشت وچندین باربا لگدبه آن زد

The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times.

 

حیران و سرگردان از عمل خویش روبروی اتومبیل نشسته بود و به خطوطی که پسرش روی آن انداخته بود  نگاه می کرد . او نوشته بود " دوستت دارم پدر"

Devastated by his own actions, sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written 'LOVE YOU DAD

 

روز بعد آن مرد خودکشی کرد

The next day that man committed suicide. . .

 

خشم و عشق حد و مرزی ندارنددومی توانید( عشق) را انتخاب کنید تا زندکی دوست داشتنی داشته باشید و این را به یاد داشته باشیدکه

Anger and Love have no limits; choose the latter tohave a beautiful, lovely life & remember this:

 

اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند

Things are to be used and people are to be loved.

 

در حالیک امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند.

The problem in today's world is that people are used while things are loved.

 

همواره در ذهن داشته باشید که:

Let's try always to keep this thought in mind:

 

اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند

Things are to be used,People are to be loved.

 

مراقب افکارتان باشید   که تبدیل به گفتارتان میشوند

Watch your thoughts; they become words.

 

مراقب گفتارتان باشید که تبدیل به رفتار تان می شود

Watch your words; they become actions.

 

مراقب رفتار تان باشیدکه تبدیل به عادت می شود

Watch your actions; they become habits.

 

مراقب عادات خود باشیدشخصیت شما می شود

Watch your habits; they become character;

 

مراقب شخصیت خود باشیدکه سرنوشت شما می شود

Watch your character; it becomes your destiny.

 

خوشحالم که  دوستی این پیام را برای یاد آوری به من فرستاد

I'm glad a friend forwarded this to me as a reminder.

 

امیدوارم که روز خوبی داشته و  هر مشکلی که با آن روبرو هستید

I hope you have a good day no matter what problems you may face.

 

آخرین روز آن باشد و تمام شود

It's the only day you'll have before it's over

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
مسعود

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا به روزم و منتظرقدمهای سبزتون [گل]